In één klap van vliegenoverlast in melkveestal af

Print page
Koe met vliegen

Hinder door vliegen is een grote bron van ergernis voor veehouders en omwonenden. De veehouder zelf ziet dit terug in onrustige dieren waardoor het werkplezier daalt. Ook is wetenschappelijk bewezen dat vliegen een rol spelen in de overdracht van bacteriën, virussen en parasitaire wormen uit de mest en zodoende het kuilvoer of andere voedingsmiddelen besmetten. 

 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vliegendirecteziektenzoals diarree kunnen veroorzaken bij kalveren, wat uiteindelijk resulteert in opbrengstverlies door een lagere melk- en of vleesproductie.

 

Soorten vliegen

Op veehouderijbedrijven worden verschillende vliegensoorten aangetroffen.De meest voorkomende zijn dekamer- of huisvliegen de stalvlieg.Omdat vliegen makkelijk door de wind meegenomenworden kunnen ze zich afhankelijk van de windrichting 1 tot 3 kilometerverplaatsen.De oorzaak van een vliegenplaag ligt daarmee niet altijd op het eigen bedrijf.

 

Huisvlieg (Musca domestica)

De huisvlieg is de meest voorkomende enwordt gekenmerktdoor zijn likkende enzuigende monddelen.Huisvliegenlanden steeds naast de voedselbron en gaan vandaar lopend naar de voedingsbron toe. De larvengroeienin zeer vochtige omstandigheden (> 80 % vochtigheid) zoals in kadavers, drijfmest, etc. De pop is een bruine cocon die mooi rond is aan beide zijden.

De duur van de cyclus is afhankelijk van de temperatuur en bedraagt ongeveer 45-50 dagen bij gemiddelde temperatuur van 16 °C en slechts 14-16 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 25 °C.

 

Stalvlieg (Stomoxys calcitrans)

De stalvlieg heeft stekende monddelen (bloedzuigend) en komt meestal in potstallenen stallen zonder mestkeldervooromdat ze op zoek gaan naar iets drogere omstandigheden.Stalvliegenleggen hun eieren op plaatsen met een lagere vochtigheidsgraaddan de huisvlieg(< 80 % vochtigheid maar toch > 50 % vochtigheid),bijvoorbeeldinrottend hooi.

Meestal komt deze soort in minder grote aantallenvoor omdat de stalvlieg slechts 2 cycli per jaar heeft, namelijk een 1ste in mei-juni en een 2de in augustus-september.

De pop is een bruine cocon die aan één zijde afgevlakt is, en aan de andere zijde vrij puntig is. Belangrijk om te vermelden is dat dezevliegensoort niet wordt aangetrokken door de seksuele lokstof Tricoseen die in strijk- en strooimiddelen zit.

 

K-Othrine uitermate geschikt bij moeilijke omstandigheden

K-Othrine SC7,5isgebaseerd op de werkzame stof deltamethrine.K-Othrine is wereldwijd het meest toegepaste product tegen vliegende insecten– waaronder vliegen - en staat bekend om de snelle werking en goede effectiviteit onderzeer extreme enmoeilijke omstandigheden. K-Othrine wordt daarom al jarenlang succesvol ingezet in de strijdtegen muggen,dragers van ziektendie ook op mensen overgedragen kunnen worden (bijv. Malaria)

 

K-Othrine SC7,5 - uniek voor dierverblijven

De meeste spuittoepassingen tegen vliegenzijn toegelaten voor gebruik in opslagplaatsen of bedrijfsruimten. In stallen met dieren ishet gebruikvaakniet toegestaan; informatie dieniet gegeven wordt bij de verkoop van deze middelen. Andere beschikbare middelen die gebruikt mogen worden in de veehouderij hebben een sterk preventief karakter, denk hierbij aan larviciden of strijkmiddelen zoals QuickBayt WG. Voor veehouders is het daarom ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst op de verpakking en je goed te laten informeren over de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare middelen. 

 

Voorkomen is beter dan genezen. 

Niet alleen uw koeien en kalveren hebben last van de vliegen, waarschijnlijk leidt de overlast ook bij u tot irritatie. Een effectief bestrijdingsplan kan overlast, irritaties en schade beperken, dan wel voorkomen.Een goede strategie tegen vliegen start met een goede voorbereiding en het hebben van een gedegen plan van aanpak.

Begin eerst met maatregelendie u zelf kunt treffen omde vliegenoverlast te beperken,lees hierde8 maatregelen

 

Mocht er onverhoopt toch een vliegenplaag ontstaan dankunt u door middel van een oppervlakte behandeling met K-Othrine SC 7,5 devolwassenvlieg snel en effectief doden. Het product is toepasbaar in aanwezigheid van dieren. 

 

Liever niet bestrijden?Onderschat de te lopen schade niet: bestrijden kost veel geld, maar niet goed bestrijden kan de strop voor je bedrijf zijn

 

 

Meer informatie over het bestrijden van vliegen? Kijk dan op onze websitevoor een bestrijdingplanof neem direct contact op metMarcel Nijssenviamarcel.nijssen@bayer.com.